தமிழில் நிதி கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Simplifying finance in your own language

COURSES

{{course.name}}

{{course.rating>0?course.rating:'-'}} {{course.invoice_courses[0].total}}

view {{course.offer_price>0 ? (course.offer_price | currency : "":"0") : 'Free'}}

Please wait..view more

 

WEBINARS

{{webinar.name}}

By {{ webinar.author_name}}

{{diff_level[webinar.diff_level]}}   {{ webinar.course_subject.name}}

{{webinar.w_date|date:'mediumDate'}}  |  {{webinar.w_date|date:'shortTime'}}  |  {{webinar.w_duration}}

{{webinar.price > 0 ? (webinar.price | currency : "":"0") : 'Free'}}

(inclusive of taxes)

{{webinar.parity==1?'Upcoming':'Recorded'}}

View Details

Please wait..view more