ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் பயன்படுத்தி சிறந்த முதலீட்டார் ஆவது எப்படி?

By Santosh S.

590*inclusive of taxes

Reserve Spot Today !

 • 16-Jun-2021 at 05:00 PM (IST)

 • Language: Tamil

 • Duration: 2 Hours

 • Difficulty: Intermediate

Introduction

இந்த வகுப்பு  முழுக்க முழுக்க முதலீட்டார்க்கானது. இந்த வகுப்பில் ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் பயன்படுத்தி  ஸ்டாக்கை செலக்ட் செய்வது எப்படி என்பதை கற்று கொள்ள முடியும். இந்த வகுப்பில் ஒரு நிறுவனத்தின்  துறை, போட்டியாளர்கள் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அனாலிசிஸ் செய்வது எப்படி என்பதை  கற்று கொள்ள முடியும். இந்த வகுப்பில் ஆண்டு அறிக்கை மற்றும் நிதி அறிக்கையை எளிமையான முறையில் அனாலிசிஸ் செய்வது எப்படி என்பதையும் கற்று கொள்ள முடியும்.

This webinar is mainly for long term investors. In this webinar, you will learn how to select stocks based on fundamental analysis. In this webinar, you will learn how to analyse stocks based on industry, competition and economy. And also you will learn how to analyse annual report and financial statements.

Objective of the Webinar-

இந்த வகுப்பில் நீங்கள்

 • ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் அடிப்படைகள்
 • ஸ்டாக் செலக்ஷன்
 • துறை, போட்டியாளர்கள் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அனாலிசிஸ்
 • நிதி அறிக்கை
 • ஆண்டு அறிக்கை
 • ரேஷியோ அனாலிசிஸ்  etc…..

Understand

 • Basics of fundamental analysis
 • Stock selection
 • Industry, competitors and economic analysis
 • Financial statement
 • Annual report
 • Ratio analysis etc

Speaker

 • Santosh S.

A holder with MBA (Finance and Marketing) from Gnanam School of Business, Thanjavur         (One of the top business school in TAMILNADU) and BBA from SRM UNIVERSITY, Chennai.

5 years experience in trading

6 months work experience from ICICI SECURITIES as a Senior Relationship Manager

6 months work experience from ONLY4RENTAL as an ASSISTANT MANAGER  ( Brand & Advertising)

Past 2 years working as an Assistant professor. Teaching Security Analysis & Portfolio Management subject to MBA students. And also teaching SAPM to some colleges in TAMILNADU as a Guest faculty.

Completed NISM RESEARCH ANALYST EXAM and MUTUAL FUND DISTRIBUTOR EXAM

What You Will Learn

  • ஃபண்டமென்டல் அனாலிசிஸ் என்றால் என்ன ?
  • ஸ்டாக் செலக்ஷன் செய்வது   எப்படி ?
  • துறை, போட்டியாளர்கள் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அனாலிசிஸ்  செய்வது   எப்படி ?
  • நிதி அறிக்கை எப்படி பயன்படுத்துவது ?
  • ஆண்டு அறிக்கை எப்படி பயன்படுத்துவது ?
  • ரேஷியோ அனாலிசிஸ்  என்றால் என்ன ? அதை எப்படி பயன்படுத்துவது ?
  • What is fundamental analysis?
  • How to select stocks based on fundamental analysis?
  • How to analyse stocks based on industry, competitors and economy?
  • How to use financial statement in a simple manner?
  • How to use an annual report?
  • What is ratio analysis? And its uses?

Materials to be shared with participants

Presentation

Prerequisites

None

How to Participate

  • Step 1 : Click on 'Reserve Spot Today !' button and book your seat for the webinar.

  • Step 2 : You will receive an email containing a link to join the webinar.

  • Step 3 : Click on the same link to join 15 minutes before the start of the webinar.

  • Step 4 : Check system requirements and do necessary configuration of your headphone/speaker and system volume.

FAQ

Yes, the recording of the webinar will be available within 24 hours from the completion of the live session. 

To access the recording of the live webinar, please follow these two steps:

Step 1: Log into elearnmarkets using your email ID and password.
Step 2: Go to ‘My Account’ and click on the ‘My Webinars’ tab.

The recordings of the webinars you have joined till date will be available in the ‘My Webinars’ section. 

Once you register for the webinar, your access to its recording is for a lifetime. 

Please feel free to reach out to Team Support at 9051622255. 

You can also drop a mail at support@elearnmarkets.com

At Elearnmarkets, all our trainers are highly qualified and experts in their particular field.

If you have any query related to the content of the Webinar, please write us at support@elearnmarkets.com stating your concern. We shall revert back with an answer from the trainer within 72 hours. 

Once you enroll for the webinar, we shall send a mail to your registered email address which shall carry the link of the live webinar session. You just need to click on the link to attend the live session. Please make sure that you have a speaker or headphone connected to your desktop/laptop.

The webinar will be conducted via GoToWebinar. 

If you are not familiar with GoToWebinar, don’t worry. The webinar link will connect you to GoToWebinar directly. 

If you are attending the live webinar using your mobile phone, please follow these steps:

Step 1: Download GoToWebinar from Play Store or App Store.
Step 2: In your registered mail address along with the webinar link, we shall also send a 9 digit webinar code. Please apply this webinar code after you open the GoToWebinar app. It will connect you to the webinar directly.

In case of any confusion or trouble connecting to the webinar, please call 15 minutes prior to the live webinar session at 9051622255. We are there to assist you in every way possible.

All you need is a laptop/desktop/mobile phone with an internet connection. We also recommend the attendees to use headphones for better sound clarity.

Once you purchase a past webinar, the recording of the webinar gets added into your Elearnmarkets account. 

In case the webinar doesn't reflect in your account immediately, we request you to kindly wait for an hour. 

If the issue still persists, please reach out to Team Support at 9051622255 (Monday to Saturday from 10:30AM to 6:30PM).

If in any webinar a document was promised to be shared with the attendees, you will be able to download the file from the ‘My Webinar’ section.

To download the recording, please install the Elearnmarkets app from Play store  and then follow these steps:

Step 1: Go to ‘My Webinars’ section in the app and click on Download.
Step 2: Check the Download tab in the Elearnmarkets app. You will find the recorded webinar downloaded. 

Student Reviews

Be the first one to leave your feedback to help fellow learners.

My Review

Share your feedback

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.user_answer}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

All Reviews

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}

 • {{review_data.user.first_name|capitalize}}{{review_data.user.first_name}} {{review_data.user.last_name}}

  {{review_data.create_date|date}}

  {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.first_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user.last_name}} {{review_data.child_user_feedbacks[0].user_answer}}

{{ reviewloadmore}} {{ reviewloadmore}}